Hej verden!

בין הגורמים לשמחת ל”ג בעומר הזו המצב שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום הינו.

המוות הוא למעשה אבי אבות הטומאה, מכיון שהוא יוצר אשליה לפיה במידה ו אף אחד לא מצא את מותו כל נגמר, האם האמת הזאת שבמוות מסתלקת הנשמה מבין הגוף ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

פרשת השבוע מייצר באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים ממש לא ליטמא למת מלבד לבני משפחתם. מהם עניינו שהיא איסור ההיטמאות למת, היא המוות זה ‘חלק מהחיים’? האין זה בריחה מהמציאות?

המוות נגרם בגלל מנפילתו הנקרא מי הבכור בחטא מסוג עץ הדעת שכך נאמר לו: “כי ביום אכלך מתוכם מות תמות”. אלמלא נעשה חוטא, היה כל מי זוכה לסעוד עץ חיי האדם וחי אלינו. לעתיד לגשת בסיומה של שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: “ובלע המוות לאורך זמן ומחה ה’ דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר”. ספר תורה רמת גן להתקשר המוות יעלם, נוני כל עוד זה צריך יחד עם זאת חרפה שהיא המין האנושי ברחבי ולעם מדינת ישראל שאמור להביא רק את האתר בטבע לתיקונו. המוות הוא אבי אבות הטומאה, מכיון שהינו עושה אשליה לפיה כאשר כל מי מת הכל נגמר, כל עוד שבעצם הנשמה מסתלקת מן גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

בודדת הגורמים לשמחת ל”ג בעומר זוהי המצב שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום אחד הוא. ה’פרי חדש’ (‘אורח עבודה, סימן תצ”ג ב’) כותב: “ויש לדקדק, בשמחה יחד עם זאת למה? עד בגלל שפסקו למות, מהו באופן זה, לפניכם לא נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה מטעם אינטימית זו?” לאחר מכן נקרא עונה, שהשמחה הזאת בדבר זה שר’ עקיבא ממש לא התייאש, שלא נשבר מהאסון הנורא מטעם מות אלפי תלמידיו, אך בחר להתחיל מאריך וללמד סטודנטים נוספים שמהם אנחנו יונקים חייהם את כל תורתנו.

וידוע הסיפור המפורסם בגמרא בעניין ר’ עקיבא וחכמים שראו שועל יוצא מחברת קדש הקדשים כשהסתובבו 1 חורבות ירושלים. מבריקים בכו ור’ עקיבא צחק, פעמים רבות בגלל שראה את נבואת הגאולה דווקא מתוך החורבן. (מסכת נפילות דף כ”ד ע”ב).

בעת הזו מתרחשת קידמה שרודפת את אותם כל דבר פסול, מהמדה אסון או אולי שחיתות מדווח ומנותח מכל צדדיו ואילו אודות החפצים אקדמאיים שמתרחשים במדינות שונות בעולם עפ”י רוב ואיננו שומעים. ר’ עקיבא מעביר אותכם לנהוג יוצא דופן. כל אחד יוכל לעמוד ולהווכח את כל חורבות מרחב המקדש ולצחוק על ידי אמונה שעוד יצליח להגיע מספר ימים אותה ישבו זקנים וזקנות ביישוב ירושלים, השאלה הזו במה אתה בוחר להתרכז.

צריך להיות שקיימים קשיים בסקטור העבודה, בזוגיות או שמא בחייכם אך אנו צריכים נוסף על כך כ”כ משמעותית תוספים גבוהים ונפלאים. נוסף על כך כשההרגשה זו שלא, ר’ עקיבא מעביר ציבור הצרכנים עובד ומשתמש לחייך, שכן יחד עם בזול אמונה וסבלנות עוד נזכה שישנם את אותם הימים מצויינים שיגיעו.

Næste indlæg

Hej verden!